Fysio Sonnevelt
Bilderdijklaan 29A
3705 BL Zeist

telefoon-icoon1.jpg 030 65 64 143

Mail-icon.png info@fysiosonnevelt.nl

icon_mobiel.gif 06 51 43 90 30 (Praktijk)

icon_mobiel.gif 06 29 46 56 01 (Cristina prive)

Articles

Algemene Voorwaarden

Praktijkinformatie Fysio Sonnevelt

Kwaliteit
Kwaliteit vinden wij bij Fysio Sonnevelt erg belangrijk. Alle fysiotherapeuten binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het B.I.G.-register. Onze oefentherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedi en zijn lid van Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Menschendieck (VvOCM). 

Wat vragen we van u?
Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende:

  • ·         Neem bij de eerste afspraak een geldig ID-bewijs mee. Neem bij elke behandeling uw afsprakenkaartje mee.
  • ·         Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekeraar.
  • ·          Afzeggen/verplaatsen van een afspraak minimaal 24 uur van tevoren.
  • ·         U kunt plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt door ons persoonlijk opgehaald.
  • ·         Graag uw begrip als u even moet wachten. Soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland. We proberen wachttijden te vermijden.
  • ·         Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer ons over ongemakken die u thuis of op het werk van uw klachten ondervindt. Deze informatie geeft u en ons meer inzicht in uw aandoening/problemen. Zo kunnen wij u nog beter helpen of begeleiden.
  • ·         Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen, serieus te nemen en op te volgen.
  • ·         Als u contact opneemt met uw arts, overleg dit dan even met uw fysiotherapeut. Zo kunnen wij u, indien nodig, een verslag meegeven over/van uw behandeling.

Patiëntenregistratie
Uw fysiotherapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op Persoonsregistratie (WBP) van toepassing. Werknemers binnen onze praktijk hebben toegang tot deze gegevens. Ze hebben allemaal een geheimhoudingsplicht. Het privacyreglement ligt ter inzage op de praktijk.

Vergoeding van behandelingen
Behandelingen fysiotherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Wanneer onze praktijk een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar declareren wij rechtstreeks. U ontvangt dan geen nota. Is dit niet het geval dan ontvangt u van ons een nota. Ook de behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij u in rekening gebracht.

In de volgende situaties vindt er vergoeding plaats vanuit de basisverzekering:

  • ·         Kinderen tot 18 jaar zonder chronische indicatie maximaal 18 behandelingen, evt. aangevuld met het aantal behandelingen van uw aanvullende verzekering.
  • ·         Chronische aandoeningen voorkomend op de door de overheid vastgestelde "Chronische lijst". De eerste 20 behandelingen worden mogelijk vergoed, dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Vanaf de 21ste behandeling vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekeraar. Voor vragen hierover kunt u altijd terecht bij uw fysiotherapeut . 

Aansprakelijkheid eigendommen
De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies dan wel zoekraken van uw eigendommen.

Privacyregelement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement
Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens, die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. 
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. 
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. 

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het tevens noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). 

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.  

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. 

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 

Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. 

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. 

 

Algemene voorwaarden | Klachtenregeling KNGF | Privacy Statement | WGBO | Disclaimer